Jechoota Hayyootaa

  • Namni namoota injifatu nama cimaadha. Namni ofiisaa injifatu ammo nama hundumaa caala.( Laawoo – 8ffaa)
  • Waanti nama beekamaa sitasisu waanta ta’uu barbaaddu taatee argamuudha. (Sookiraataas)
  • Irra deddeebi’anii yaaluun salphina miti. Carraa gaarii ta’uu isaatu ittiin saqarama. (Joorji Maatiyaas. )
  • Sammuu keenyake essatti jannataafi gaannamiin namuu nidandeenya. (Mitten)
  • Utuu of hingargaarin eenyuuniyyun gargaaruu hindandeessu (Giris Mori)
  • Rakkinni hamma si rakkisutti ati of hin rakkisin.( Jecha Ameerikanntaa)

 

Maddi isa kanan dubise irra 

Ifa Fiixee chibsa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s