Jechoota Hayyootaa

  • Ifa guyyaa argachuuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama. 

(Wiiliyaam Shekipiir)

  • Waanti nuti sodaachuu qabnu soaa qabuu soda qofadha. (Firaankiliin Runzvelti)
  • Nama carraa qabu galaanatti yoo darbatteyyun qurxummii qabatee ba’a. 

(Jecha Warra Arabaa)

  • Namni suuta deemu dafee bakka yaade ga’a. (Jecha warra chaayinaa)
  • Daandii bakka yaadde sigeessisn utuu hinbeekin adeemsa hin jalqabin. 

(Jecha warra Ingilizii )

Advertisements