Maqaafi Ilmoo kana beektuu

Nama ————————       Mucaa

Arba ————————-       Dhobilee

Adurree ———————-      Bashoo

Bosonuu ———————      Simboo

Booyyee ———————      Qoqalaa

Bofa ————————–      Leetii

Buutii ————————       Lootii

Farda ————————-      Ciloo

Screen Shot 2019-01-14 at 3.53.54 PM.png

Gaala ————————-      Nyarqoo

Guchii  ———————–      Ruphoo

Gada ————————-       Gudalaa

Gafarsa ———————-       Serroo

Gogorrii ———————       Cuucii

Harree ———————–       Bukurii

Hantuuta  ——————-         Ajjro

Hunmmoo  —————–         Cuucii

Hoolaa ———————–       Bukkuula

Hilleettii ———————       Buchilaa

 

Jawwaa ———————-       Lootii

Jaldeessaa ——————-       Cakkee

Kuruphee ——————-        Sophoo

Kanniisa ——————–         Barrisaa

Lukkun ———————-       Hucoo

Leenca ———————–       Kubalee

Qamalee ———————      Canoo

Qerransa ———————      Linchii

Qocaa ————————      Cuucii

Ra’aa ————————-     Magasha

Raacha ———————–      Callee

Roobii ————————     Heegira

Simbirroo ——————–      Cuucii

Sattawwaa ——————-       Bochoola

Sa’a —————————-     Waatii

Sololiyaa ———————-      Cuucii

Saree —————————      Bulchila

Sardiidro ———————–     Xulubaa

Weennii ————————     Wullaa

Xaddee ————————-     Xubii               kan dubbise irraa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s