Jechaafi gocha safun

irecha

Oromoon aadaa isaa keessatti qabata saqeeffannaa amantaa, kabaja /wayyouma/, ‘aamilee, soda, wkf qabaata. Saqaaffannee kanas gochaafi jechaan ibsata.

  1. Oromoon kallattiin du’aafi waa’ee isaa kallattiin hinhimu.
  • Boqote – darbe – rafe – dadhabe
  • Hirmii baafadhu – hirmii hin nyaatin – hirmii tufi
  • Biyyon isatti/isheetti/isaanitti/haasalphatu, maqaa na dhoofte hin jedhin. 
  • Mucaatu harkaa ba’e, ulfatu irraa ba’e jedha
  1. Oromoon ulfaafi waa’ee isaa kallattiin hin himuun ulfoofte hin jedhu, 
  • Garaa jira – garaatti hafe – garaatti baatti jedha
  1. Oromoon maqaa akka amantaa isaatti safeeffatu qaba.
  1. – Obbo guddaa – leenca

– keessummaatu dhufe – goondaa, mixiitu dhufe.

– Soddaatu haadha – aldiigessatu haadha

– Lowaa/daa’aa – jawwaa, bofa, mar’ataa

           B. – Karaa biraatiin kabajaafi safuu hawaasichaaf maqaan lagafamu jira.

  – maqaa warra soddaa, maqaa abbaa warraa, wkf.

  – maqaa qaama hormaataa kallathiin hin waamaman safundha.

  – Loogaafi naannoo keessattis jechoonnni laguu ta’an jira.

       Fakkeenya – bukkee Aarsiith – qaanii – qaama hormaata lama qobaachun 

Wallagga  – einae – moggaa 

  – bashun          Aarsiitti – qaama hormaataa

Showaa – Adurree 

Kan dubbisnee iraa obbo Birra Ibsaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s