Lolas, tolas

i.
lolas taatu
tolas taatu
tolaan hin lolan
lolanii hin tolan
suuqama qixa bakkaa
tolas ta’u
lolli akka

dheessaa loluu
keessa hin galu
taanaan ta’uu
goonaan gochu
dhiisnaan hafachu
maal dubbiin fakkaachuu?

bulte ingalta
duute hin galtu
lollaan loli
tollaan toli
tolaa hin loltu
lolaa hin toltu

***//***

Tolanii miti, lolanii!

ii.
qottuun qottu quufti
qotuu baattus quufti
loltuun loltu duuti
loluu baattus duuti.

galchuun yoo qotani
dhalchuun yoo godhanii
qotaniitu galchu
godhaniitu dhalchu
godhanii qotanii
qotanii godhanii
qottoon ciramani
kichuutti corqaani

lolanii….duulanii
yoo sabaaf aanani
lammii bilisoom

Abdiisaa Balachoo 

Advertisements