Maaf calliftan?

YAADANNOO

Maaf calliftan?

Iyyaa, iyya labsaa

dhaamsa waliif dabarsaa

guca bilisummaa qabadhaa

dafaa,  gamtaan birmadhaa

muka guddaa, Odaatu jige

malkaa obaa, maddatu goge

urjii Afrikaatu dhidhime

ifaa bilisummaatu dhaame

gaaddisa gurraalee

hambaa gootolee

hayyuu qarootu nurraa godaanee

kana calliftuu, garaa jabaattuu

dandeessanii obsituu?

aayyoleen siiqqee qabadhaa

aabbootiin bokkuu qabadhaa

iyya gaafoo birmadhaa

ya Waaqi nu hirphi jedhaa!

uggum, siif safuu ya Uumaa

kennitee fudhatta, hundumaa!

tokkicha akka dhibbaa

guddaa akka arbaa

michuu Taaddee Birruu

kan diina unkuru

leenca gurraacha warra kibbaa

dhabne kaa Maadibaa!

dhuguma, ni du’e moo ni godaane

akkam du’a, goonni roorroof hin jilbeeffanne?

yaa obbo Guutaa, yaa obbo Waaqkennee

maaf calliftan, dubbii kana hin dhageennee?

turtan mitii, isin isaaf gaaddisa

roorroo fi diina irraa ittisa?

har’a eessa biraa dhaqxan

moo harka kennisiiftan?

Anga’aa akka bakakkaa

gichillaa tokkicha Afrikaa

halkan qixxee warri du’asaa dhagahe

marti rifaatuun hirribaa ka’ee

jaldeessi ni buukumse, weenniin ni korrise

bosonaa fi daggalaa keessaa waldammaksee

bofaa fi jawweetu siikse

gafarsaa fi gadamsatu bookkise

qeerransi  harqee, leenci  baroode

fardaa fi arbatu himimse

guddaa fi xiqqaatu imimmaan lolaase

gurraachaa fi adiitu gadde

beeylada hundatu, mar’atee gadoode.

Yaabbo Mandeellaa!

mee waan si gaafadha

dubbii seenaan si iyyaafadha

warra Waaqkenneef maal dhaamte

gumaata isaaniif maal deebifte

ofii kee waa malattee

isaaniin maaliif dagatte

moo galafata nyaatte?

warra ormaaf gaachanaa

saba ofiif garuu daafanaa

silaa dagachuu hin malle

oolmaa warra gullallee.

siidaa bilisummaa,  yabbo Mandeellaa

seenaan kee, ni ifa halaalaa

ujuba keerra Odaan haa dhaabbatu

addunyaa maratti anga’ee akka mul’atu

sirni Gadaa fi Siiqqee, Afrikaa akka fudhatu

ekerdubbiftuu dhaqna

dhaamsa ekeraa kee dhageenya

ujuba keetti irreeffanna

ayyaana kee hooddanna

jaalalaa fi kabajaan akka jiraatu

aadaa fi duudhaan durii akka deebitu

gabrumma fi hiyyummaan akka mancaatu

abbaan irrummaa akka buqqaatu

elaa fi elaameen akka walhubatu

faajjii kee olkaafna

hundee walqixxummaa dhugoomsina

seenaa kee ni kudhaammanna

guyyuu si yaadanna

ekeraa keef boqonnaa nagaa hawwina.

—————

Mudde 10, 2013

Hundasaa Waaqwayyaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s