Hunduu yeroo qaba

blacks-equity-by-la-crosse-table-clocks-14075-64_1000

Argeera jedhanii yoodhuma ilaalani

Otoo hinhubatin yoodha haasa’ani

Osoo keessa hinbeekiin yoodha jaalatani

Oolee gaafa bulee maal ta’a laata innii?

Hunduu yeroo qabaa maaliif jarjartanii?

Hunduu yeroo qabaa mee hubadhaa laalaa

Yaada hedduudhaanis baay’isaa madaalaa

Hubachuumoo dhiisuu egaa kamtu caalaa?

Hunduu yeroo qabaa akkana hinta’iinaa

Sirritti hubadhaa lakkii hingowwoominaa

Walis gaggaafadhaa calillee hinjedhinaa 

Sirriitti xiinxalaa hindogongoriinaa

Hunduu yeroo qabaa kana hindagatiinaa

                            Geetuu Dajanee

getudejene@gmail.com 

+2519 26 75 83 63 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s