Mammaaksota

 • Tokko Jennee, lama Jenna jedhuu Oromoon.
 • Aariin abbaa ajjeeftu, ilmatti ceeti.
 • “Abbaan kee eenyu?” jennaan “haati koo farda” jette gaangeen.
 • Abdii olla, niitiin dhirsa heexoo obaafti.
 • Adaamii olla agamsaa, imimmaan irraa hin qooru.
 • Afaaniin maqanii, miillaan hooda dhaqu.
 • Afaan leencaa, huubni hin kajeelu.
 • Akka hiree malee, akka hiriyaa hin bulan.
 • Arrabaan arraba hidhu.
 • Bakka qeerransi ka’e, jaldeessi taa’a.
 • Bara bishaan hammaate, yaatuun nama kajeela
 • Bara eeganii, barruu horatu.
 • Bookeen bakka kooba hin qabne, “na koobaa!” jetti.
 • Buna lubbuuf xaaxahu, warri naatolii kadhata.
 • Daa’ima sooressaa dhungachuun, gabbarsa fakkaatti.
 • Daakaniif hin marqani; yaadaniif hin argani.
 • Dhamaatuun dhama raaftee, ro’oo komatti.
 • Dheeratteef miti; lukkuun ulfina manaaf, gadi jettee seenti.
 • Dhoqqee miilaan dheessan, fuulaan itti kufu.
 • Dhukkubni funyaan qabe, afaaniif deema.
 • Dubbii salphisuuf, jalaa calllisu.
 • Dullachi saree ofiif seera tumeetu, ofiif dura dhagaa arraaba.

One thought on “Mammaaksota

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s