Nama gaarii

Namni gaariin ni beekama

Gaarii hojjetee wareegama

Aadaa isaa mararfata

Jaarsa biyyaaf bakka laata

                     Irree isaatiin lafa soqee

                     Karaa barruu babbaqaqee

                     Jireenya isaa fooyyeffata

                     Egereedhaaf karoorfata.

Sammuu duwwaatti of hin dhiqu

Qoonqoof jedhee liqii hin dhaqu.

Of bokoksee of hin jaju

Iddoo hin taanes hin ijaajju!

                      Yoo har’a dhabe bor abdata

                       Kaayyoon mudhii jabeeffata.

                       Waa hubatee yoo beekeyyuu 

                       Natu caala jedhee hin iyyu.

Of mul’isuuf hin garmaamu

Namni gaarii hin wallaalamu.

Beekaan namaa ni beekamaa

Lammii isaatiif wareegama.

                  Namni beekaan of ilaala

                   Namaa wajjin walii gala.

                   Jette jettee namaa hin dhaquu

                  Arrabni isaas nama hin tuqu.

Haarii garaadhaa yoo qabaate

Nama hin lolu ariifatee

Haasaan isaa nama quubsa

Lola dhaabee nagaa buusa.

                    Kunoo kana gaariin namaa 

  Shuumii Abarraa Gammachuu

shuum12@gmail.com

Advertisements