Namni lammii malee

Ana malee jedhee

Anuma faana kaadhee

Kophaakoo gulufee

Ofuma bira lufee

Ofiif boodatti hafee

Oliifgadi fiigee

Fiigee fiigee fiigee

Namni lammii malee

Omaa  ta’uun harge.

Advertisements