Haaddu(Albee) sii qareettu naa morode

Dur durii addurreefi hantuutatu walii wajjiin taphattu turani. Gaaf tokko otoo walii wajjiin taphachaa jiranii (oolani) galgala galanii haadha isaanii addurreen wanta qal’oo egee ishee dheeraa tokko wajjiin taphachan oole jettee haadha isheetti himte jennaan haatii ishee boruu nuu fidii koottu jettee ilmoo isheetti himte.

Haati hantuutas ilmoo ishee wanta adii, bareedduu tokko wajjiin tapachaan olle jette itti himnan wajjiin hin taphatiin isaan miti warri sanyii keenya fixxani jettee ittii himte.

Akkuma guyyaa kani adurreen sette koottu nitaphanan jettee waamte jennaan wajjiin taphacha oolani koottu wajjiin gala jennaan hantuutni gorsa haadha ishee dhggeesse lakkii akka haati kee gamna haatikoos gamna jette addurreefi hantuutni gargar galan jedhama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s