Dur- duri akkas jedhani
Sangoota sadi ta’anii
Waliin manaa ba’anii
Deemutti ka’anii
Karaarra bu’anii
Bifti isaanii addaddaadha
Sangaan tokko adiidha
Kan lammataa gurraacha
Inni sadaffaan daalacha
Isaanii deemaa jiruu
Waraabuu beela’ee jooruu
Guyyaan walitti fide
Waraabuus gammadee
Daba garaatti yaadee!
Itti siiqee nagaa gaafatee
Iddoo deeman qoratee
Tokkummaa isaanii sodaatee
Mala salphaa filatee
Gargar baasuuf kutate
Gurraachaafi daalacha dubbisee
Fuudhee kophaatti baasee
Sagalee isaa gadi buusee
Waa gurratti hasaase
Kunoo karaa dheeraa imaltuu
Maaliif adii waliin deemtuu?
Ani isinittan himaa dhageettu?
Sababa isaaf nyaatamtu!
Kunoo isinitti himeera
Waan isin miidhu baraa
Abbaatu of baraara
Ammumaan irraa goraa
Jennaan dhugaa se’anii
Koodee waliin dhalatani
Obboleessa isaanii gatanii
Daandii biraa qabatanii
Salphinaaf of laatanii
Gorsa waraabuu qabatanii
Waraabuus karaa argatee
Kophaa, kophaatti foo’atee
Sangoota hundaa nyaate

Karaan Garaatti Hafte
Akkasiin seenaan raawwatte
Kun durduriidha
Abboota irraa dhageenya
Kanaan wal fakkaataadha
Har’a waa’een keenya
Nuuf tokkummaan kabaja
Yoo san nutu waaraabu ajaja
Jedheen dubbii koo goolabaa
Kana irra ofiinan, of dhaba.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s