Abdii eegaa teenyee amma abdiin jiraannuu

Dhaloota abdatame nuti maaf hintaanuu?

Kan kaleessa ture dhaloonni nuduraa

Abdiisaa bor nyaata har’a alala guuraa

Nuufis sooratasaa abdii nuukudhaame

Abdiin bara taru jabeessee nu dhaane

Nuti hoo maal yoo goone wayya?

Madaan bara hedduu akkamiin nufayyaa?

Moo nutis abdii waliin dhalannee?

Abdiin bara baanee abdiidhaanis duunaa?

Dhaloota nuboodaas gabroota abdii goonaa?

Abdiima facaafannee abdiima haammannaa?

Silaa firiin abdii injifannoo turee

Abdiin keenya garuu abdiima nu hoore

Gaaffii Qofa!

Baay’een barataadha kaanis qotee bulaa

Gariin daldalaadha kaan horsiisee bulaa

Kaan hafuura yaasa akka huuruu gaaguraa

Kaan didichaa oola akka dhagaa baaburaa

Fedhiin kan rarra’e yaada maraattummaa

Kan qalbiin raata’e umurii dullumaa

Baay’een hadoodaadha utuu arguu jaamaa

Abshaala fakkaata hinqabu gamnummaa

Hojiidhaan lallaafaa hawwiin gama sana

Utuu namni hintuqiin ofumaan dallana

Hojjetee harkaa hinqabu kan namaaf maassana

Akka abbaa hojii hafuuraa hargana

Yaadni hammeenyaa kun akka sum’ii bofaa

Kan hojii hinjaallanne oduunsaa tokkoffaa

Ofiifoo hindhibaayaa maaf warra kaan balfa?

Waan namaaf ife kun anaaf gaaffii qofa!

Daraartuu
Amboo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s