Faruu Daa’imaa Oromoo Booranaa

Namii achii gadi deemu

Dhalee tiyyaa fakkata

Namii dhalee tiyya dhaane

Mataa kiyyoo barbadee

Hoo ijjoollee ijjoollee ijjoollee

Dhalee tiyyaa ijjoollee

Didiqoo tiyyaa ijjoollee.

Ijjoolleetin sii deete

Gulummaa duuban sii teete

Boorantittiin sii deettee

Qaayummaa gubban sii teette

Hoo’oo ijjoollee ijjoollee ijjoollee

Dhalee tiyyaa ijjoollee

Didiqoo tiyyaa ijjoollee.

Ani siin jibbuu maa oddaa

Ani siin dhaanu maa boottaa

Boottee qalbii naa qoodaa

Hoo’oo ijjoolleee ijjoollee ijjoollee

Dhalee tiyyaa ijjoollee

Didiqoo tiyyaa ijjoollee.

Dararaa rukkessaa (gosa mukaa)

Ilmi abbaa dureesaa

Qabe waqaatu urgesaa

Hoo’oo ijjoollee ijjoollee ijjoollee

Dhalee tiyya ijjoollee

Diidiiqoo tiyya ijjoollee.

Damee mukka koreetii

Dame tiyyaa mureetii

Dame mukaa fonqolchaa

Natu dame totolcha.

Hoo’oo ijjoolee ijjoolleee ijjoollee

Dhalee tiyyaa ijjoollee

Didiqoo tiyyaa ijjoollee.

Qoraa mana cirri kessaa(bineensa xixiqqaa)

Machiin hadhaa irraa tettee(leellisuun)

Gabaaboo Aayyoo jettee

Hoo’oo ijjoollee ijjoollee ijjollee

Didiqoo tiyya ijjoollee.

Dhalee tiyyaa ijjoollee

Gugurdaadhaa !!4(guguddadhaa

Lalistuu Tofiq Hasanii tiin

Advertisements