Jechamoota

Eebicha jejjedha Ni hadhaa’a

Eeboo warraakse Lolaaf ka’e

Faallesse Morme

Faana hooqe Deemsa kajeelchise

Fixeensa ganamaati Dafee bada

Foon leellisa Fira ho’isa

Gaaddisa ta’eef Boqochiise

Gaaddisa seene Boqote

Garaa bal’ata Obsa qaba

Gurra buuse Itti hime

Gurra guddata Maqaa gaari qaba

Ija hin fuutu Hin qaanoftu

Advertisements