Fallisaa Barumsa

Hordaan koo qalama ittiinan bajjii baasa

Oyiruun koo waraqaa irrattan barreessa

Midhaan facaaseetan hiyyummaa balleessa

Har’a ijaa ba’uuf doofummaa kaleessaa

Afaan koon haasawaan afaan koon barreessa

Qalama qawween koo waraqaadha dirreen koo

Dammaqsee nakakaasee jabeesse haamileekoo

Kan ormi bulchuu yaade jaarraa tokko hambisee

Hojjetaa godhachuuf barumsa irraa ittisee

Taaddee ilma Birruu kanatu aarsee kaasee

Ilmi Birruu Taaddeen dhalootaan salaalee

Kaayyoosaa bakkaan ga’uuf ofduuba hinilaalle

Sabasaa cunqursuuf kan ormi itti male

Ba’ee nurra taa’ee akka waan nucaalee

“Fallisaa barumsa” jedhee.. kallattiin ilaalee!

Marabbaa Ulfinaa tiin

Advertisements