Yeroon nama hin eegu

Kaleessi har’a hin ta’u, borus miti iftaan
Wanta takkaa darbe hin qaqqaban bullaan

Yeroon nama miti na eegis hin jedhan

Yoo yerootti qoosan ofiin gaabbaa hafan

Namni har’arra taa’ee kaleessaan of tuulu
Jireenyasaa ari’aa kan darbeen madaalu

Isa boruu dhiisee kan tureen of kuulu

Maaddii one arraaba boru quufee hin bulu

Har’a ta’eet malee dur na ture arjaa

Jedhee namni of tuulu kaleessaan of jaja

Bor hirriba dhabee akka hin bulle gurjaa

Ammuma haa dammaqu osoo hin eegne ajaja

Yeroon nama hin eegu amma libsuu ijaa!

Gasharee Abdiisaa tiin

Advertisements