Kaleessi har’a hin ta’u, borus miti iftaan
Wanta takkaa darbe hin qaqqaban bullaan

Yeroon nama miti na eegis hin jedhan

Yoo yerootti qoosan ofiin gaabbaa hafan

Namni har’arra taa’ee kaleessaan of tuulu
Jireenyasaa ari’aa kan darbeen madaalu

Isa boruu dhiisee kan tureen of kuulu

Maaddii one arraaba boru quufee hin bulu

Har’a ta’eet malee dur na ture arjaa

Jedhee namni of tuulu kaleessaan of jaja

Bor hirriba dhabee akka hin bulle gurjaa

Ammuma haa dammaqu osoo hin eegne ajaja

Yeroon nama hin eegu amma libsuu ijaa!

Gasharee Abdiisaa tiin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s