Qilleensarra kaatee yaadaan tabjaajja’aa

Jireenya mo’achuuf takka kufee ka’aa

Deemsa keessa lufe meeqansaa lakkaa’aa

Gocha tokko malee yaadasaan akaa’aa

Addunyaa xaxamtuu ishee hiika hinqabne

Joorsuuf jaamsuu malee boqonnaa hinlaanne

Nyaattee dhuguu malee nan quufee hinbeekne

Halkan guyyaa fiignee mo’achuu hin dandeenye

Ogeeyyiis gaafannee hayyuu biyya bulchu

Hiika addunyaa kanaa dadhabe nuulaachuu

Qotee bulaas taanee yookaan daldalachuu

Barataas taaneetu dhabneerra gammachuu

Abbaafi ilmatu didee waliin oodaa

Haadhaafi intalatu guyyaadhaan abjootaa

Falli ta’uu qabu kan ilmaan namootaa

Albuudni argamuun qabsoo dheeraan booda!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s