Afoolli Oromoo hambaa abaabileefi akaakileerraa jecha afaaniitiin dhalootarraa dhalootatti darbaa dhufe; ammas darbaa kan jiru; fuula duras darbaa kan jiraatuudha.  Kana jechuun Ummanni Oromoo durii kaasee yaada, ilaalcha, ergaa, falaasama, fedhiifi abdiisaa, gaddaafi gammachuu qabu afoolaan dabarsaa ture jechuudha. Kanaafuu, Afoolli Oromoo hambaa ganamaafi calaqqee aadaa Oromooti.

Gabaabumatti, afoolli Oromoo dilbii bara dheeraati; cirracha bishaaniitis. Waraabamee,  lakkaawamee,  akkasumas dhamdhamamee kan dhumu miti.  Kanaafuu barreeffama kana keessatti afoola akka galaanaa Ummanni Oromoofi golli Oromiyaa qabdu keessaa mararoo gaa’elaa irratti xiyyeeffachuun kan dhiyeessinu ta’a.

Aadaa gaa’elaa ykn warroommii keessatti mararoon gaa’elaa shamarran Oromoo biratti baay’ee kan jaalatamuudha. Xiyyeeffannaan weedduu saaniis tokko soddaa arrabsuu ykn ceepha’uudha. Kan biroo immoo mararoo ykn seenaa dhaamuudha.

Durbi Oromoo heeruma irratti boohaa kan mararoo dhaaman sababii maatiifi qomoo saaniirraa adda bahuu waan jibbaniif qofaa miti. Fedhii malee heerumuun, umurii malee heerumuufi wkf. Sababii biroo ta’uu ni malu.  Fakkeenyaaf durbi tokko fedhii ishee malee heerumuushii walaloo mararootiin yoo ibsattu akkas jechuun weeddisti:

Hennaan haama yaa kaloo

Hin afiin ajjeerradhuu

Seenaan dhaama yaa haadha koo

Hin rafiin dhaggeeffadhuu

Yoo rafteef qalbeeffadhuu. Jechaa komii qabdu walaloodhaan ibsuu eegalti. Keessattuu gurbaan itti heerumtu baay’ee fokkisaa yoo ta’e akka itti aanutti weeddifti.

Yaa biyya abbaa koo

Yaa biyya Noolee

Yaa bada abbaa koo

Koot kana ilaalii

Heeruman oolee.

Yaa warra keenyaa

Maaf nama waamtuu

Farsoo hin baanettoo

Daadhii bookattoo.

Maaf nama laattuu

Nama hin taanettoo

Sanyii doofaattoo.

jechuun nama  hin taaneefi fokkosaatti heerumuu shee ibsatti.

Umriin ishii osoo hin ga’iin kan heerumsiisan yoo ta’e immoo komee qabdu akkas jechuun weeddifti.

Harmi koo hin baanee

Ni quuqxe malee

Yaa aayyolee koo

Laanni koo hin geenyee

Na quufte malee

Ulee geeshee muruu

Maaf na laatta haadha koo

Anoo beekee hin buluu.

Yaa abbayyee koo

Yaa aayyolee koo

Maaltu maal ta’ee

Kan badii ta’ee

Cabaawoo hin tuffannee

Darbaawoo hin dubbannee

Yaa aayyolee koo

Iddoo ciisa koo gumbii dhaabbadhuu

Cabaa irbaata koo dilbii kaawwadhuu

Dibaa mataa koo samaa kaawwadhuu.

Gomboo gumaataa

Hundatu baataa

Na jala buutee

Akka tumaataa

Hin geenyeen geessee

Fagoon dhiyaattee.

Yaa obbolee koo

Gadi bahaatii

Gorbatti siiksaa

Guyyaa kennaa koo

Torbeetti hiiksaa

Gaafa torbee koo

Kurnootti hiiksaa

Gaafa kurnoo koo

Malli funyoo koo.

jechuun heerumaaf kan hin geenye ta’uu shii wantoota adda addaa wabeeffachuun ibsiti. 

Komeen durbaa mararoo keessatti calaqqisu inni kan biraa otoo hin jaalatiin horiin ykn qarshiin jijjiiramuudha. Walaloon armaan gadiillee kanuma dhugoomsa.     

Waddeessa qe’ee

Murmurtu hin seenee

Murmurtaniiree

Guddiftuu ijoollee

Haasoftuu qe’ee

Gurgurtu hin seenee

Gurgurtaniiree.

Ani ji’an se’ee

Laftoo halkanii

Ani jiran se’ee

Nattoo maltanii.

Yaa’aayyoolee koo

Yommuu an xinnoo

Siree dhodhooftee

Ururuu jettaa

Amma maal goonaan

Barcuma haxooftee

Qarshii lakkooftee

Gurguruu jettaa?

Yommuu na biraa

Dirribee jettaa

Dirribiin dhufnaan

Dirribee gattee

Dirrib koo jettee,

Horiidhaaf jettee,

Dhala kee gattaa?

Qarshii qiraacii

Darbattee keessaa

guchuma keessaa

Dhalli billaatii

Ergattee teessaa

Dulluma keessaa.

Yaa aayyoolee koo

Yoo re’een dhaltee

Shumburee jedhii

Yoo hiriyeen dhuftee

Ala dhaabbattee

Anaan gaafattee

Gurgure jedhii

Geedoo gamattii

Meezoo lamattii

Gimbii gamattii

Birrii lamattii

Gurgureen dharaa

Duuteen dhugaadhaa.

Eebichi yo murmuran

Deebihee lataaree

Heerumnoo gurguraa

Deebi’anii galuuree

Baddaan addaatee

Guggubee baasee

Abbaan hammaatee

Gurguree nyaatee.

Akkuma duraan jenne durbi Oromoo guyyaa cidhashii mararoo weeddisaa kan boossuuf sababii jiran keessaa tokkko yaaddoodha. Yaaddoon garuu maatiirraa adda bahuu jibbuu qofa miti.  Qarree dhabuufi dhiibbaan gama dhirsaatiin ishiirra ga’uuf jirus kan yaaddessan keessaa kan biroodha. Kana hunda walaloo mararoo armaan gadiirraa hubachuu ni danda’ama.

Yaa cilaaddanii

Kan qarmii keessaa

Yaa obbolaa koo

Isin jiraattanii

Kan lammii keessaa.

Mana Abbaa ofii

Akaayiin nyaata

Mulluun irbaata

Kolfanii nyaatu

Mana abbaa hormaa

As taa’iin saadaa

Ka’iin ifaataa

Mukuutu irbaata

Gom’anii taa’u

Yaa haayyolee koo

Mana haadha hormaa

Akka durii koo

Ol hin arreedu

Natti hin barreedu

Gulantaa hin darbu

Gudunfaa hin argu

Ya marii maroo ya maraassisaa

Haadha ofii dhabuun

Haadha hormaatti hafuun

Nama naassisa.

Halagaan ormaa

Kabalee kolfaa

Halagaan diinaa

Kabalee dhiitaa

Halagaan mukaa

Kabalee muga

Wallaaltuu raasaa,

Beektuu tamsaasa

Kunoo yaate kaa

Du’a ga’iin koo

Du’a koo mitii

Du’a qarree koo.

Harmee yaa haadha koo

Hiriyee waamii

Waa’ee qarree koo

Itti naa himii

Qarreen koo hin galtuu

Garaan koo hin fayyuu.

Yommuu intalli haala kanaan yaaddoo ibsachaa hinqirfattee boossu hiriyoonni durbaammoo jalaa qabuudhaan akkas jedhu:

Agadaa quncee nyaatuu

Jajjabaadhu yaa hiriyee

Manni abbaa hundee hin taatuu

Halagaan fira haa taatuu.

Gombisaan tarree galee

Boobee laga hin dhaabinii

Eenyufaatu qarreetti hafee

Boossee nama hin raasinii.

jechuudhaan weeddisaa jajjabeessu.               

Gama birootiin hiriyyoonni shee eega heerumtee booda mala ittiin buluu qabdus yoo gorsan akkas jechuun weeddisu:

Mana hin aarsinii

Maal nyaatte jedhaa

Cal jettee hin taa’inii

Maal yaadde jedhaa

Minjee hin gaggeessinii

Maal dhaamte jedhaa

Ibiddi hin dhaaminii

Gandaa si hin waaminii.

Garaa bal’adhuu

Sii kennan nyaadhuu

Siin jedhan baadhuu

Xinnaa guddisii

Guddaa dubbisii

Hirii geessisii

Ka’ii teessisii.

Intalli heerumtu marartee haadhaafi hiriyyoota isheetiif qabdus karaa adda addaatiin weedduu mararootiin ibsatti. Fakkeenyaaf durbi tokko yeroo mana warraa jirtutti hojii mana keessaatiinis ta’ee hojii alaatiin haadha ni gargaarti. Yeroo heerumtu garuu gargaarsi kun ni hafa. Ba’aan hojii mana keessaa hundumtuu haadharratti dabalama jechuudha. Kanaaf, ulfina hojii sanaa waan beektuuf guyyaa heerumaa walaloo tarreessitee boo’aa akkas jechuun marartee haadhaaf qabdu mul’ifti.

Utubaa golaa

Mukti hirkoo cabee

Yaa aayyolee koo

Hundumtuu ni sobaa

Situ iddoo dhabee.

Hammaaraan daakaa

Hambaa guggubaa    

Amma na yaaddaa

Gaafa dhukkubaa

Galgalli dhufnaan

Gadi jedhuun dhibnaan

Jabbiin mar’annaan

Bukoon qal’annaan

Gara bariittii

Mana banuuttii

Kosii haruuttii

Buusaa bishaanii

Buufaa ibiddaatti

Guyyaa keessummaa     

Dhiba keessumaa.

Yaa aayyoolee koo

Yoo gabaa galtuu

Beelli kee hin hafuu

Dhagahee hin dhufuu

Anaan haa cufu.

Yommuu beeloftuu

Migira nyaadhu

Yommuu na yaadduu

Simbira gaaffu

Simbira keessaa

Dimbiccee gaaffu

Manarra teessii

Hundaa dhageessii.

Mararoo armaan olii keessatti boo’icha durbaatiif sababii kan ta’u tokko haadhaaf yaaduu akka ta’e yoo hubatamu, karaa biraammoo ga’een durbaa haawaasicha keessatti maal akka fakkaatu hubachuun ni danda’ama.

Gama biraatiin immoo hiriyee durbaa isheetiif marartee qabdu yoo ibsitu akkas jetti:

Qabee xinnayyoo

Hodhi naan jedhu

Maal jedheen hodhaa

Hiriyee dhoksaa

Obsi naan jedhuu

Maal jedheen obsaa?

Hiriyee marii

Mala naa malii.

Waddeessi jigee

Harbuu rukutee

Fageenyi dhufee

Gargar nu kutee

Fageenyi duulaa

gargaruu duuna.

Hantuunni dhaltee

Darguutti galtee

Wal argaan keenya

Abjuutti galtee

Abjuu halkanii

Waluu hin argani.

Jechaa, jaalala hiriyoota kan yeroo dheeraaf dhandhamachaa turte yaadattee boossi. 

Egaa aadaa gaa’elaa ykn warroommii keessatti mararoon gaa’elaa shamarran Oromoo biratti beekaman kana qofaa miti. Oromiyaan akkuma bal’ina ishee afoola dhimma kana wajjin wal fakkaatan hedduu ni qabdi. Dhimmoota akkasii kanneen sakatta’anii, waraabanii, qindeessanii barreeffamaan dhaloota dhufuuf dabarsuun dirqama hayyoota Oromoo mara irraa eeggamudha. Barreeffamoonni akkasii yoo dhufan immoo barruun Siifsiinii simattee Ummata Oromoo biraaan gahuuf yoomiyyuu taanaan qophiidha. Dubbistoota keenya yaadnniifi deeggarsi keessan hojii keenya gara fuula duraatiif waan nu gargaaruuf nutti hin qusatinaa jenna. Horaa bulaa!

Dirribaa Tarrafaa .Giddu gala aadaa Oromootti,Qindeessaa Garee Moggaasa jechootaafi Waaltina Afaan Oromoorraa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s