Koo garaan bosona miti jamaa

Keessa koon gubadhee maafan aadaa deema.

Hin dubbadhu hin jedhu anoo nan dubbadha

Quuqqaa garaa kootiin baaseen obbaafadha.

Callisees argeeraam baayi’eeyyuun callise

Innis ittuu homaa gowwaa nafakkeesse.

Utuman beekuu akka namaa hin beeknee

Arrabsamee dheekkamamee kankoo kennee

Natti fe’an baadhee

kan naaf kennan nyaadhee

Nafakkeessuu hin oolle cirumayyuu harree

Yoos dubbachuu wayya callisuunkoo maarree.

Hin dubbadhu hin jedhu nan dubbadha jamaa

Abjuunuu himatan hiikisaa argama.

Ximqataa Kumarraa Tumsaa irraa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s