Hin dubbadhu hin jedhu nan dubbadha

jamaa Abjuunuu himatan hiikisaa argama.
Kanas fakkaatanii jiraachuun waan gaarii

Har’a yoo fakkaates, miidhaa qaba bori.

Dhuma isaatu du’a, du’a fokkisaadha

Lamaan keessaa tokko filachuun gaariidha.

Yookiin sana ta’uu yookiin isa kana

Malee ifni sobaa, booddeensaa dukkana.

Waa lama fakkaachuu of keessaa balleessi!

Filannoo tolfadhuu yaada kee sirreessi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s