Yaada kee Murteessi!

Hin dubbadhu hin jedhu nan dubbadha

jamaa Abjuunuu himatan hiikisaa argama.
Kanas fakkaatanii jiraachuun waan gaarii

Har’a yoo fakkaates, miidhaa qaba bori.

Dhuma isaatu du’a, du’a fokkisaadha

Lamaan keessaa tokko filachuun gaariidha.

Yookiin sana ta’uu yookiin isa kana

Malee ifni sobaa, booddeensaa dukkana.

Waa lama fakkaachuu of keessaa balleessi!

Filannoo tolfadhuu yaada kee sirreessi!

Advertisements