Walaloo Qubee Afaan Oromoon

Afaan Oromoon qophaa isaatti jechaa fi hiika mataa isaa danda’e salphaatti uumuu kan danda’uu fi itti fadamnisaa kan namatti tolu, qubee Afaan Oromooti. Kanaatiif mee bifa armaan gadiitin haa hordofnu:

A: Adii fi Gurraacha
B: Baacaa fi Bulchaa
C: Cimdeessaa fi Caalii
D: Daddafaa fi Dabalii
E: Eebbasaa fi Eellanii
F: Fayyeeraa fi Feeneeni

G: Gabbisaa fi Goobanee

H: Hawwanii fi Hawwinee

I: Iddoosaa fi Iddilee

J: Jaallannee fi Jaalallee

K: Kuulanii fi Kumsaa
L: Lammeessaa fi Lalisaa

M: Mootii fi Mootummaa
N: Namoomsaa fi Nagumaa

O: Obsaa fi Obsanii
P: Paalastaayinii fi Peeruu
Q: Qeerransaa fi Qurruu
R: Rafuu fi Qeerransa
S: Suutumee fi Suutumaa
T: Taasisaa fi Tasammaa
U: Ulullee fi Ulee
V: Viidiyoo fi VCD
X: Xiilloo fi Xaaxessaa
Y: Yaadanii fi Yaaddessaa
Z: Zakkaariyaasii fi Zakkiyoos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s