Koo garaan bosona miti jamaa
Keessa koon gubadhee maafan aadaa deema.

Hin dubbadhu hin jedhu anoo nan dubbadha

Quuqqaa garaa kootiin baaseen obbaafadha.

Callisees argeeraam baay’eeyyuun callise

Innis ittuu homaa gowwaa nafakkeesse.

Utuman beekuu akka namaa hin beeknee

Arrabsamee dheekkamamee kankoo kenne

Natti fe’an baadhee
kan naaf kennan nyaadhee
Nafakkeessuu hin oolle cirumayyuu harree

Yoos dubbachuu wayya callisuunkoo maarree.

Ximqataa Kumarraa Tumsaa tiin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s