Maafan Yaadaa Deema?

Koo garaan bosona miti jamaa
Keessa koon gubadhee maafan aadaa deema.

Hin dubbadhu hin jedhu anoo nan dubbadha

Quuqqaa garaa kootiin baaseen obbaafadha.

Callisees argeeraam baay’eeyyuun callise

Innis ittuu homaa gowwaa nafakkeesse.

Utuman beekuu akka namaa hin beeknee

Arrabsamee dheekkamamee kankoo kenne

Natti fe’an baadhee
kan naaf kennan nyaadhee
Nafakkeessuu hin oolle cirumayyuu harree

Yoos dubbachuu wayya callisuunkoo maarree.

Ximqataa Kumarraa Tumsaa tiin

Advertisements