Aadaa Oromoo keessaa ijoollee hurursuun aadaa gaarii qabnu keessaa tokkodha.Huruursuun Sossobuu ykn Afaan Ingiliziitiin “lull”kan jedhamu waliin caalaa wal gitu danda’a. “Hush” inni jedhamu kun “usi”ykn “callisi” kan nuti jennu waliin wal gita. Ingilizootis ijoollee haala nuti sossobnuun ykn huruursinuun huruursu waan ta’eef dhimma kana irratti aadaa walfakkaatu qabna jechuu dandeenya.Aadaan keenya kun utuu hin badin,utuu hin jajallatiniifi utuu hin irraanfatamin dhalootaa gara dhalootaatti dabruu qaba waan ta’eef Obbo Zalaalem Abarraa biyyaa fagoo irraa kana yaaduudhaan aadaa bareedaa kana nuu erganiiru.Maqaa dubbistootaan baay’ee isaan galateeffanna.

Akka isaan nuu erganitti kanaa gaditti dhiyeessineerra.

Uruuruu yaa mucaakoo

Sinbinne yaa sinbinnee

Saani mooraa sinbinnee

Calleen golaa sinbinnee

Gaara toletu si fide

Gaara toleef haa tolu

Waaqa keenyaaf haakennu

Aannanii boossu dhugi

Qabeen qammana hin qabu

Qoraaseen sii na qeera;

Hirribaa jettu rafi

Itilleen huba hin qabu

Haxaayee sii afeera.

Mucaako maaltu dhaanee?

Qananiitu dhaane malee

Kooratu boossia malee

Kooraa haboowuu lakkisi

Qananii hinlakkisini

Xinnayyoon hammaa qubaa

Urgaan damma qumbii tii

Mi’aan damma soogiddaati

Uruuruu yaa mucaakkoo…!

Mucaa koo xinnayyoo koo.

Haati mucaaSimbiraa

Obboroo kaatee wacci

Barii kaatee dubbatti

Haadha mucaa na godhi

Obboroo nadammaqsi

Warra guddaa nagodhi

Warra natti dheeressi

Haati guddaayoo qabdu

Badduu barbaada hin dhabdu

Duutu awwaala hin dhabdu

Guddaayyoo maaltu dhaanee?

Qananiitu dhaane malee

Kooratu boossisa malee

Koora haa boowuu lakkisii

Qananii hin lakkisini;

Qananii,ilma lubaa

Kooraa,ilma qondaalaa

Adamoo keessa roobee

Dakkuu lummuccuu dhaye

Somaayyuu jajallisa,

Elemaa keessa roobee

Gaadii lummuccuu dhayee

Okolee jajallisa;

Kenaatu namaa kenna

Waaqatu namaa guddisa.

Kennaan galata miti

Guddisatu galata;

Galatakee hin balleessu

Tolakee hin irraanfadu.

Yaakennaa anaa kennee

Yaa Waaq anaa guddisee

Sooyee Yaabaloo Galmaa

Aboottee bishaan galmaa

Deesistuu mucaa galmaa

Ajjeesaa faacha galmaa!

Guddoo guduru reeraa

Guddoo qoma gororaa

Kaldhichoo bixxiee

Mudaamuddiin xurii dha

Mudhiin Soonsa goromsaa

Zalaalem Abarraa tiin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s