Moggaasa qubee irraa waan hubannu

Hima afaan alagaa kana mee dubbisaa: “ahun andi sewu mexto ‘Abbabaa Kabbadaa’ bil min tilaallaachihu?” jedhe namichi. Namni deebii kenne hin turre; garuu hundinuu ni kolfe! Anis nan kolfe. Hima kana kanan dhagahe Yunivarsiitii Finfinnee keessatti waggoota 30 dura ture. Namichis barsiisaa (lecturer) ture. Barumsi inni wayitii sanatti barsiisaa ture ‘Sociolinguistics’ jedhama. Wanti ani irraanfachuu … Continue reading Moggaasa qubee irraa waan hubannu

Fallisaa Barumsa

Hordaan koo qalama ittiinan bajjii baasa Oyiruun koo waraqaa irrattan barreessa Midhaan facaaseetan hiyyummaa balleessa Har’a ijaa ba’uuf doofummaa kaleessaa Afaan koon haasawaan afaan koon barreessa Qalama qawween koo waraqaadha dirreen koo Dammaqsee nakakaasee jabeesse haamileekoo Kan ormi bulchuu yaade jaarraa tokko hambisee Hojjetaa godhachuuf barumsa irraa ittisee Taaddee ilma Birruu kanatu aarsee kaasee Ilmi … Continue reading Fallisaa Barumsa

Maal fayyada barnoonni?

Barnoota.(2),hundumatu jaja,hundumatu faarsa, Isaaf eebba malee namni hin qabu abaarsa, ‘’Ni baranna” jedha lallabee dhaadata, Waa’eesaa dhaga’uuf gurratu oldhaabata, Yoo ciises abjuudhaan samii cuunfee qora, Ekeraa barnootaa waliin tulluu kora, Xinnaafi guddaa hin qabu fudhachuuf fakkeenya, Sagalee barnootatu dhaale dachee keenya, Nama barates qabna nu’i kallattii maraanuu, Kan qalama bitee qubee ittiin waraanu, Kan mana … Continue reading Maal fayyada barnoonni?

Hunduu yeroo qaba

Argeera jedhanii yoodhuma ilaalani Otoo hinhubatin yoodha haasa’ani Osoo keessa hinbeekiin yoodha jaalatani Oolee gaafa bulee maal ta’a laata innii? Hunduu yeroo qabaa maaliif jarjartanii? Hunduu yeroo qabaa mee hubadhaa laalaa Yaada hedduudhaanis baay’isaa madaalaa Hubachuumoo dhiisuu egaa kamtu caalaa? Hunduu yeroo qabaa akkana hinta’iinaa Sirriitti hubadhaa lakkii hingowwoominaa Walis gaggaafadhaa calillee hinjedhinaa Sirriitti xiinxalaa … Continue reading Hunduu yeroo qaba

…Qabsoo dheeraa booda

Qilleensarra kaatee yaadaan tabjaajja’aa Jireenya mo’achuuf takka kufee ka’aa Deemsa keessa lufe meeqansaa lakkaa’aa Gocha tokko malee yaadasaan akaa’aa Addunyaa xaxamtuu ishee hiika hinqabne Joorsuuf jaamsuu malee boqonnaa hinlaanne Nyaattee dhuguu malee nan quufee hinbeekne Halkan guyyaa fiignee mo’achuu hin dandeenye Ogeeyyiis gaafannee hayyuu biyya bulchu Hiika addunyaa kanaa dadhabe nuulaachuu Qotee bulaas taanee yookaan … Continue reading …Qabsoo dheeraa booda

Albuuda Qabsoon Boodaa

Hir’inaafi hiyyuma mataa isa cabseef kan hin jilbeenfanne, halkaniifi guyyaa jireenya qabsoo abbaafi haatisaa keessa ce’anii as ga’an homaattuu kan hinlakkoofne Sarbeessaan ilma maatii qotee bulaati. Gidiraa ijoollummaan mataa isa cabsaa ture hunda har’a irra taa’ee gaafa yaadu himala inni taasise hundi har’a isaaf mudannoo godaannisaa hindagatamnedha. Sammuusaan kanatti qabamee mul’ata fuulduraa kan akka abiddaa … Continue reading Albuuda Qabsoon Boodaa