Oromiyaa

Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu Seenaan sin dagatu waa’ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay’ee sigaafataa Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa’eekee dubbata Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni omiishakee ormaafuu gaaddisaa Kan … Continue reading Oromiyaa

Gumaan Maali?

Ummanni Oromoo tooftaalee aadaa walitti bu’insa uumaman ittiin furuufi seera kabachiisu hedduu ni qaba. Namoota lama, maatii, gosa lama, sabaafi sablammoota olla ummata Oromoofi wkk. Gidduutti wal dhabinsa ykn walitti bu’insa uumamu aadaa araaraa maanguddoo hawaasaa Oromootiin kan furamanidha.Wal dhabdeen bifa akkanaatiin uumamu kun jabaatee gara qaama hir’isuu ykn lubbuu baasuutti kan cee’u yoo ta’e … Continue reading Gumaan Maali?

Afaan Oromoo Afaan Guddicha

Dhala namaa bineensotaa fi uumama lubbu qabeeyyii kanneen biroo irraa waan adda baasan keessaa inni tokkoo fi guddaan afaan ykn qooqaa jechoota hedduu seeraan wal duraa duuba tarreeffamanii himaan yaada dabarsaniin dubbatee waliif galu qabaachuu isaa ti. Afaan ittiin waliigalamu kunis meeshaa duudhaan, safuun, eenyummaa fi aadaan saba tokkoo ittiin ifatti ba’u (dha). Uummanni afaan … Continue reading Afaan Oromoo Afaan Guddicha

Kitaabuma

Eenyumaan Beekumsaa Maalummaan Dubbisuu Seenummaan Addunyaa Keenyummaan Guddisuu Inni Sun Kun Galeef Qaroomeet Jiraata Kitaabuma Dhugee Kitaabuma Nyaata Fuula Irraa Manca’e Naanna’ee Barbaada Dhaloota Dhufuufis Fageesetoo Yaada Kan Galuun Hin Galleef Irratti Barreessa Fakkii Wayii Kaasee Kan Ture Balleessa Yookaan Jidduu Isaatii Suuraa Buqqifata Eenyunni Maal Godhe? Jedheet Iyyaafata Kan Galuun Hin Galleef Jimaadhaan Marata … Continue reading Kitaabuma

Kutaa Geggeessummaa Ilaalcha Guddinaa Dagaagfachuu

Kitaaba CarolDweck’s (Kaarol Diweek) keessatti, ilaalcha Yaad- sammuu: ilaalchi adda addaa ilaalcha namootni ofiif qabanii fi namoota kan biro wajjin walitti-dhufeenya isaan taasisan hammam jijjiiruu akka inni danda’u milkaa’ina xinsammmuu dhiheenyatti argamerratti xiyyeeffatee barreesseera.Akka qorannoo kanaatti ilaalchi bu’uraa namoonni itti fayyadaman bakka lamatti qoodamanii ilaalamu .Isaanis Ilaalchaa dhaabbataa fi ilaalcha guddatu jedhamu. Namootni ilaalcha dhaabataa […]

Afaan Oromoo: Afaan guddicha

Dhala namaa bineensotaa fi uumama lubbu qabeeyyii kanneen biroo irraa waan adda baasan keessaa inni tokkoo fi guddaan afaan ykn qooqaa jechoota hedduu seeraan wal duraa duuba tarreeffamanii himaan yaada dabarsaniin dubbatee waliif galu qabaachuu isaa ti. Afaan ittiin waliigalamu kunis meeshaa duudhaan, safuun, eenyummaa fi aadaan saba tokkoo ittiin ifatti ba’u (dha). Uummanni afaan … Continue reading Afaan Oromoo: Afaan guddicha

Kaayyoof

Halkaaniifi ganama addaan hinbeeku. Halkan isaaf bariidha; ganamni immoo isaaf guyyaadha. Halkan baha; halkan gala. ni fiiga; takka turu immoo ni sussuka. Barii waca sinbiraafi yaasa saree baha. Halkaan bobbaa bineensotaa gala. Fira hinqabu; rakkina garuu hindhabu. Ganama barii Gaara Cilaalootti ol lulluka. Gabaa hin ooluu yeroo achi gahe akka cabbii cabbaa’a. Qorri Gaara Cilaaloo … Continue reading Kaayyoof

Kutaa Geggeessummaa Ilaalcha Guddina Dagaagfachuu.

Kitaaba CarolDweck’s (Kaarol Diweek) keessatti, ilaalcha Yaad- sammuu: ilaalchi adda addaa ilaalcha namootni ofiif qabanii fi namoota kan biro wajjin walitti-dhufeenya isaan taasisan hammam jijjiiruu akka inni danda’u milkaa’ina xinsammmuu dhiheenyatti argamerratti xiyyeeffatee barreesseera.Akka qorannoo kanaatti ilaalchi bu’uraa namoonni itti fayyadaman bakka lamatti qoodamanii ilaalamu .Isaanis Ilaalchaa dhaabbataa fi ilaalcha guddatu jedhamu. Namootni ilaalcha dhaabataa […]

Kutaa Geggeessummaa Ilaalcha Guddinaa Dagaagfachuu

Kitaaba CarolDweck’s (Kaarol Diweek) keessatti, ilaalcha Yaad- sammuu: ilaalchi adda addaa ilaalcha namootni ofiif qabanii fi namoota kan biro wajjin walitti-dhufeenya isaan taasisan hammam jijjiiruu akka inni danda’u milkaa’ina xinsammmuu dhiheenyatti argamerratti xiyyeeffatee barreesseera.Akka qorannoo kanaatti ilaalchi bu’uraa namoonni itti fayyadaman bakka lamatti qoodamanii ilaalamu .Isaanis Ilaalchaa dhaabbataa fi ilaalcha guddatu jedhamu. Namootni ilaalcha dhaabataa … Continue reading Kutaa Geggeessummaa Ilaalcha Guddinaa Dagaagfachuu

Ashamaa Akkam jirtuu?

Kallattii arfan irraan lammiileen koo martuu Nagaan sin gaafadhaa ashamaa akkam jirtu? Dur Oromoon akkasitti yommuu walitti dhufu Safuufi aadaa liqimsa,malee akkifatee hin tufu, Harka lamaan hiixatee haammatee wal dubbisa Hidda godhadhu’ jedhee eebbisee wal guddisa Hi’ jedha dhaloonni ammaa immoo quba lama ol qabee Haammatee wal dubbifnaan hoo silaa maqaasaatu cabee Otoo wal bira … Continue reading Ashamaa Akkam jirtuu?