Lugni jiru hin qabu

Jiraatu hin jiru

Jiruu jiruu gadii

Sammuu harki badii

Gadadoo farrisaa

Injifamuu faarsaa

Hin horsiisu hin gabbisu

Elmatee hin unatu

Silga hin dhandhamatu

Kaatee hin dhaqabu

Lugna jiruu du’aa

Jiruu ofitti gaabbaa

Onnee qalbii dhabaa

Duulee hin booji’uu

Boojiamees hin beeku

Ajjeesee hin dibatu

Geerareetu hin dhaadatu

Niitii hin qaadhimatu

Ilma hin dhalchatu

Jagna maaltu gahaa

Battalumatti du’aa

Oggasuma ka’aa

Masqaloo Baalchaa tiin

Tel: +251 911 723 421

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s