Kitaabuma

Eenyumaan Beekumsaa

Maalummaan Dubbisuu

Seenummaan Addunyaa

Keenyummaan Guddisuu

Inni Sun Kun Galeef

Qaroomeet Jiraata

Kitaabuma Dhugee

Kitaabuma Nyaata

Fuula Irraa Manca’e

Naanna’ee Barbaada

Dhaloota Dhufuufis

Fageesetoo Yaada

Kan Galuun Hin Galleef

Irratti Barreessa

Fakkii Wayii Kaasee

Kan Ture Balleessa

Yookaan Jidduu Isaatii

Suuraa Buqqifata

Eenyunni Maal Godhe?

Jedheet Iyyaafata

Kan Galuun Hin Galleef

Jimaadhaan Marata

Kukkuteet Sukkaara

Ittiin Gurgurata

Inni Bitatullee

Mammaree Darbata

Meeshaasaa fudhatee

Waraqicha Gata

Inni Galeef Garuu

Walitti Maxxanseet

Irraa Dubbifata

Fuula Kaan Dubbissuuf

Jimaa Bituu Dhiisee

Kitaaba Bitata

Jiruusaa Tolfata

Ofiifis Jiraatee

Addunyaaf Guddata

Ganda Labuu Dhiisee

Kaayyoosaaf Jiraata

Dhamaateesaa Booda

Miindaasaa Fudhata!

Wubee Taaffaasaa

Barattuu Yuunivarsitii

Amboo waggaa 3ffaa

Advertisements