WAADAALEE IDIL-ADDUNYAA MIRGOOTA NAMOOMAA KEEWWATA 6-8

Keewwata – 6 Namni kamiyyuu bakka fedhees tahu seera duratti nama tahee beekkamuuf mirga qaba. Keewwata – 7 Namoonni hundi giddu isaaniitti garaagarummaan kamiyyuu osoo irratti hin godhamne eegumsa seeraa wal-qixa qabu. Labsii Mirgoota Namooma Waliigalaa kana mormuudhaan garaagarummaan akka irratti hin godhamne eegumsi seeraa wal qixxeetti ni godhamaaf. Keewwata – 8 Namni tokkolleen heera … Continue reading WAADAALEE IDIL-ADDUNYAA MIRGOOTA NAMOOMAA KEEWWATA 6-8

MIRGOOTA NAMOOMA WALIIGALAA Keewwata 3-5

Keewwata – 3 Namni tokkoon tokkoonsaa mirga lubuun jiraachu, bilisumaafi nageenyummaa guutuu qaba. Keewwata – 4 Namni kamiyyuu gabrummaan ykn dirqamaan nama tajaajiluuf hin qabamu; daldalli gabrummaa bifuma kamiiyyuu dhowwamaa dha. Keewwata – 5 Namni kamiyyuu gochi gidiraa irratti raaw’atamu, ykn gochaa fi adaba gidirsaa ykn hammina garmalee, kan ulfina namummaa hir’isu ykn kan namaa … Continue reading MIRGOOTA NAMOOMA WALIIGALAA Keewwata 3-5

LABSII MIRGOOTA NAMOOMA WALIIGALAA

Ilmi namaa hundi uumaan nama tahuu isaanii, akkasumas mirgoota walqixaafi adda qoodamu hindandeenye kan qabaatan tahuu isaanii beekanii fudhachuun bilisummaa, haqaafi nageenya addunyaatiif bu'ura waan ta'eef; Mirgoota namoomaa dhimmu dhisuuni fi tuffachuun hojii hammenyummaa sammuu ilma namaa cinqee waan fideefi, fedhiin guddaan namootaa addunyaa ilmi namaa hundi bilisumma haasawaafi amantii itti gonfatan akkasumas sodaafi rakkoo … Continue reading LABSII MIRGOOTA NAMOOMA WALIIGALAA

GALFATA HIN GALIN HAFE

Qorsa agartuu koo Abdii eegeree koo Jiraadhuu naaf buli Tokkitti gootakoo Jettee na eebbiftee Murattuun haadha koo Hawwiin harmee kootii Galmaa akka ga’uuf Osoo fedhii kootii Har’a akka ta’uuf Mudhii koo hidhadhee Deemsa fageeffachuuf Hin deemin raata’e Galfata galfachuuf  Namaa gadi ta'e Daraan na dhiphise Nimoona  curraa

Wadaaja

Wadaaja jechuun firummaa, aantummaa, walmararfachuu, walii yaaduu, waliibirmachuu jechuudha. Kanas warra ykn maatii tokkotu bulfata. Guyyaa kana ayyaantuu warra dhahaafi faaruu ayyaana kanaa beekan afeeruun Waaqasaanii kadhachaa, faarfachaa, galateeffachaa bulu. Ayyaanni kun bakka tokko tokkotti ayyaana ‘jaalaa’ jedhama. Ji’a ji’aan, waggaatti al lama ykn tokko ayyaaneffamuu danda’a.

DAMMAAQA!

Qotee bulaaf hojjataa Daldaalaaf barataa Kaka’ii kakaasi Kanneen hojii hin qabne Hojiitti bobbaassi Biyyaa kee misoomsii Kanneen hin dammaqnees Dhaamsa biyyaa labsi Daraan sosochoosi Hawwii kee dhugoomsi!! Nimoona  curraa